Phim tình cảm Việt Nam – NGƯỜI THỨ BA (Ở Đây Có Nắng)- Quý Bình – Huy Khánh – Lê Bình – Quỳnh Chi