Huyết Chiến Bến Thượng Hải – HOÀNG TỬ THAO, HÀ NHUẬN ĐÔNG, CỔ LỰC NA TRÁT